Schimel Residence

Schimel Residence

  • Location Windham, New York
❮ Back to Portfolio